PAVS Trustee Board

Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS) is the County Voluntary Council for Pembrokeshire, and provides a range of services to support the development of voluntary and community groups across the County.  The Association has played a pivotal role during the Covid crisis and has exciting plans for further developing community support in the future.

The elected members of the Board of Trustees are now seeking to appoint a Trustee with Special Responsibility for overseeing the financial aspects of the organisation, which is a registered charity and a company limited by guarantee. The appointment is unremunerated and will involve a maximum of one or two days of commitment per month.

The successful candidate would hopefully have experience of the third sector and will be able to demonstrate their ability, integrity, impartiality and business skills.

Those wishing to apply are welcome to have an informal chat with the Chair and/or Chief Officer prior to submitting an application.  Please contact PAVS’ Governance Officer at sue.james-davies@pavs.org.uk for contact details.

CLICK HERE FOR BACKGROUND INFORMATION AND ROLE DESCRIPTIONS IN ENGLISH OR WELSH

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Sir Benfro, ac mae’n darparu ystod o wasanaethau i gefnogi datblygiad grwpiau gwirfoddol a chymunedol ledled y Sir.  Mae’r Gymdeithas wedi chwarae rhan ganolog yn ystod argyfwng Covid ac mae ganddi gynlluniau cyffrous ar gyfer datblygu cymorth cymunedol ymhellach yn y dyfodol.

Mae aelodau etholedig Bwrdd yr Ymddiriedolwyr bellach yn ceisio penodi Is-gadeirydd ac Ymddiriedolwr sy’n gyfrifol am oruchwylio agweddau ariannol y sefydliad, sy’n elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Nid yw’r ddau benodiad yn cael eu cynnal a byddant yn cynnwys un neu ddau ddiwrnod o ymrwymiad y mis.

Gobeithio y byddai gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o’r trydydd sector a bydd yn gallu dangos ei allu, ei onestrwydd, ei ddidueddrwydd a’i sgiliau busnes

Mae croeso i’r rhai sy’n dymuno gwneud cais gael sgwrs anffurfiol gyda’r Cadeirydd a/neu’r Prif Swyddog cyn cyflwyno cais.  Cysylltwch â Swyddog Llywodraethu PAVS ar

sue.james-davies@pavs.org.uk  am fanylion cyswllt.

CLICIWCH YMA AM WYBODAETH GEFNDIR A DISGRIFIADAU RÔL

Appointed Roles

 • Chair – Charles Carter
 • Vice Chair – appointed 08 April 2022
 • Trustee with Special Responsibility for Finance – currently vacant

Elected Trustees for 2022

 • Ceri Crichton
 • Helen Murray
 • Barbara Priest
 • Edward Sangster
 • Sue Whitbread

Board Meeting dates

Trustee Board Meetings are held quarterly, usually at The Centre for Voluntary Action, 36/38 High, Street, Haverfordwest but since March 2020 they have been held on line via ZOOM.

A full programme of work is established for the Trustee Board and meeting dates for 2022/2023 Financial Year, are as follows:

 • Thursday 26th May 2022 – 9.30am – Finance meeting
 • Tuesday 5th July 2022 – 10.00am – 4.00pm – Strategy Planning Day
 • Thursday 11th August 2022 – 9.30am
 • Thursday 13th October 2022 – 9.30am
 • Thursday 17th November 2022 – 9.30am
 • Thursday 16th December 2022 – 9.30am
 • Thursday 16th February 2022 – 9.30am
 • Thursday 30th March 2022 – 9.30am

Public Documents:

Audited Annual Accounts for 12 months to 31st March 2021

Minutes of the AGM held on 4th March 2021

Page updated 28 April 2022