Employment

Development Officer – employed by Pembrokeshire Association of Voluntary Services, project based in North-East Pembrokeshire

37 hours per week – Salary £25,927 per annum – Contract fixed to 30th June 2024

Project: Community-led care: Solutions to social care issues

This post is funded by The National Lottery Community Fund

Location: Your place of work will be at PAVS (Haverfordwest) and community-based spaces in North-east Pembrokeshire, with some working from home permitted. You will be provided with a work laptop and mobile phone. Any expenses incurred due to business travel will be reimbursed in line with our current policy. The ability to communicate in Welsh is highly desirable

Download the application pack from the links below (including a job description) or telephone 01437 769422 between 10.00am and 2.00pm weekdays only.

If you would like an informal chat about the post please contact Sue Leonard – PAVS Chief Officer at sue.leonard@pavs.org.uk 

Closing date for applications is 12 noon on Monday 16th May 2022

Swyddog Datblygu – cyflogir gan Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, prosiect a leolir yng Ngogledd-ddwyrain Sir Benfro

37 awr yr wythnos – Cyflog £25,927 y flwyddyn – Cyfnod penodol hyd at 30 Mehefin 2024

Prosiect: Gofal dan arweiniad y gymuned: Atebion i faterion gofal cymdeithasol

Ariennir swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Lleoliad: PAVS (Hwlffordd) a mannau cymunedil yng Ngogledd-ddwyrain Sir Benfro fydd eich mannau gwaith, yn ogystal a’r cyfle i weithio o gartref weithiau. Byddwch yn cael gliniadur gwaith a ffon symudol gwaith. Bydd unrhyw dreuliau sy’n codi oherwydd teithiau busnes achlysurol yn cael eu had-dalu yn unol a’n polisi. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer a swydd hon.

Lawrlwythwch y pecyn cais o’r dolenni isod (gan gynnwys disgrifiad swydd) neu ffoniwch 01437 769422 rhwng 10.00am a 2.00pm yn ystod yr wythnos yn unig.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Sue Leonard – Prif Swyddog PAVS ar sue.leonard@pavs.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 canol dydd, dydd Llun 16 Mai 2022

Information and Role Description

Gwybodaeth a Disgrifiad Rôl

Guidance Notes / Nodiadau Cyfarwyddyd

Application Form /Cais am swydd

Equal Opportunities Monitoring Form / Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

All applications must be returned to recruitment@pavs.org.uk / Rhaid dychwelyd pob cais i recruitment@pavs.org.uk

***************************************

Development Officer – Sustainable Funding – working with the Third Sector Support Team

21 hours per week – £25,927 per annum pro rata

We are looking to appoint someone to join our Third Sector Support team working to support Pembrokeshire third sector organisations to develop a sustainable and strategic approach to funding and fundraising

Swyddog Datblygu – Cyllid Cynaliadwy – gweithio yn y Tîm Cefnogi Trydydd Sector

21 awr yr wythnos – £25,927 y flwyddyn (pro-rata)

Rydym yn dymuno penodi rhywun i ymuno â’n tîm Cymorth ar gyfer y Trydydd Sector, sy’n gweithio i gynorthwyo sefydliadau trydydd sector yn Sir Benfro i ddatblygu dull gweithredu cynaliadwy a strategol tuag at gyllid a chodi arian

Please click on links below for more information / Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

JOB DESCRIPTION

DISGRIFIAD SWYDD

GUIDANCE NOTES – BILINGUAL – PLEASE READ BEFORE APPLYING

APPLICATION FORM – BILINGUAL

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM – BILINGUAL

Closing date for applications: 12 NOON MONDAY 23RD MAY 2022

Dyddiad cau ar gyfer derbyn pob cais12 CANOL DYDD, DYDD LLUN – 23 MAI 2022

Interviews will be held week commencing 13th June 2022

Cynhelir cyfweliadau yr wythnos yn dechrau 13eg Mehefin 2022

Vacancies with other Third Sector Organisations (PAVS Full Members)